Algemene Voorwaarden Breeman Legal – Advocatuur

versie augustus 2022

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Breeman Legal wordt verstrekt. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle met een dergelijke opdracht verband houdende rechtsverhoudingen. Iedere andere voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet.

Breeman Legal

 1. Breeman Legal is een eenmanszaak van Martijn Breeman. Onder deze naam werkt Martijn Breeman als (onder meer) advocaat. Martijn Breeman is ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten.
 2. Het KvK-nummer van Breeman Legal is 85562831. Breeman Legal houdt kantoor in Dordrecht.
 3. Breeman Legal heeft geen overeenkomst met een stichting derdengelden en kan dus geen derdengelden ontvangen. De offerte
 4. Aanbiedingen van Breeman Legal zijn vrijblijvend.
 5. Aanbiedingen die de opdrachtgever niet binnen 14 dagen aanvaardt, vervallen automatisch.
 6. Een overeenkomst komt pas tot stand indien de opdrachtgever en Breeman Legal de schriftelijke opdrachtbevestiging hebben ondertekend. De opdracht
 7. De opdrachtgever verstrekt op verzoek van Breeman Legal alle gegevens die zijn nodig om de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen.
 8. Indien de opdrachtgever een ander advocatenkantoor is, dan is dit andere kantoor de cliënt van Breeman Legal.
 9. Verleent een opdrachtgever een opdracht aan een ander en aan Breeman Legal gezamenlijk? Dan is Breeman Legal alleen aansprakelijk voor eigen tekortkomingen. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 10. Breeman Legal mag bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden inschakelen en hun voorwaarden mede namens de opdrachtgever aanvaarden. Breeman Legal is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor tekortkomingen van deze derden.
 11. De opdrachtgever en Breeman Legal mogen de opdracht tussentijds opzeggen. Tussentijdse opzegging geschiedt schriftelijk en met inachtneming van een redelijke termijn. De opdrachtgever blijft honorarium verschuldigd voor werkzaamheden die Breeman Legal tot aan de einddatum van een tussentijds beëindigde opdracht verricht. Honorarium
 12. Het honorarium van Breeman Legal wordt berekend door het overeengekomen uurtarief te vermenigvuldigen met de aan de opdracht bestede uren. Het honorarium wordt verhoogd met de toepasselijke BTW.
 13. Het honorarium is inclusief algemene kantoorkosten en de kosten voor reizen tussen de kantoren van de opdrachtgever en Breeman Legal. Andere reis- en onkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 14. Breeman Legal is bevoegd het overeengekomen uurtarief jaarlijks te indexeren conform de Consumentenprijsindex van het Centraal Plan Bureau. Facturen en betaling
 15. Breeman Legal factureert maandelijks. De betaaltermijn is 14 dagen na de factuurdatum.
 16. Heeft de opdrachtgever een factuur niet op de laatste dag van de betaaltermijn betaald? Dan is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke handelsrente verschuldigd.
 17. Betaaltdeopdrachtgeverdieinverzuimisnaeeneerste aanmaning nog niet? Dan is de opdrachtgever incasso- kosten verschuldigd. De incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag en minimaal EUR 500.

18. Breeman Legal is bevoegd zijn werk op te schorten of de opdracht per direct te beëindigen indien de opdrachtgever in verzuim is met betaling van een factuur. De opdrachtgever is niet bevoegd haar verplichtingen op te schorten.

19. Breeman Legal mag een voorschot vragen.

Informatie en persoonsgegevens

20. Breeman Legal behandelt alle informatie verkregen van de opdrachtgever en van cliënten van de opdrachtgever vertrouwelijk.

21. Breeman Legal mag de naam en het logo van de opdrachtgever en een omschrijving van de opdracht gebruiken voor promotionele activiteiten, Breeman Legal noemt in de omschrijving geen namen van cliënten van opdrachtgever.

22. Breeman Legal verwerkt persoonsgegevens op de wijze zoals omschreven in zijn privacyverklaring (breeman.legal/privacy).

Aansprakelijkheid

23. Is Breeman Legal aansprakelijk voor een fout, onzorgvuldigheid of voor schade aan personen of goederen ontstaan bij de uitvoering van de opdracht? Dan is de aansprakelijkheid van Breeman Legal beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert plus het eigen risico onder de verzekering. Deze beperking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid het gevolg is van opzet of grove schuld van Breeman Legal. Keert de verzekeraar niet uit? Dan is de aansprakelijkheid van Breeman Legal beperkt tot EUR 5.000.

24. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt na een jaar. Deze vervaltermijn loopt vanaf de dag dat de opdrachtgever bekend wordt met de schade en met Breeman Legals aansprakelijkheid daarvoor.

Vrijwaring

25. DeopdrachtgevervrijwaartBreemanLegalvoor claims van derden die verband houden met de opdracht. Derden kunnen onder meer cliënten van de opdrachtgever zijn. Deze vrijwaring omvat ook de in verband met een dergelijke claims door Breeman Legal te maken kosten voor bijvoorbeeld rechtsbijstand. Deze vrijwaring geldt niet voor zover de claim is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van Breeman Legal.

Klachtenregeling

26. Bij klachten geldt de klachtenregeling van Breeman Legal (breeman.legal/klachten).

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

27. Alleen Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Breeman Legal.

28. Alleen de rechtbank Rotterdam is bevoegd te oordelen over geschillen tussen de opdrachtgever en Breeman Legal.

***

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.